دوشنبه ١٣٩٧/٩/٢٦    EN
اخبار آرشيو    
 مدیر سیستم
  برنامه های مرکزمهارتهای بالینی درزمستان94
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1394/11/11

برنامه های مرکزمهارتهای بالینی درزمستان 94 دیماه: برنامه کارگاهها 1- کارگاه احیاجهت رزیدنت های طب اورژانس درتاریخ 6/10/94 2- کارگاه احیاجهت اینترنهای طب اورژانس درتاریخ 7/10/94 3- برگزاری 9دوره کلاسهای احیا مقدماتی وپیشرفته جهت دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ورودی91 4-

 مدیر سیستم
  برنامه های مرکزمهارتهای بالینی دربهمن 93
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1393/12/23

برنامه های مرکزمهارتهای بالینی بهمن ماه93 1/11/93کارگاه احیاءطب اورژانس جهت 8نفرازکارورزان گروه طب اورژانس توسط آقای دکترمیرافضل 13/11/93کلاس ATLS دستیاران طب اورژانس باحضور35دستیارواساتیدمحترم گروه طب اورژانس به مدت 6 ساعت 16/11/93کارگاه احیاء جهت پزشکان عمومی شاغل دربیمارستان شفاتوسط آقای د

 مدیر سیستم
  برنامه های مرکزمهارتهای بالینی درماههای بهمن واسفند93
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1393/12/23

برنامه های اسفندماه کارگاه احیاء طب اورزانس جهت کارورزان گروه طب اورژانس باحضور7کارورزتوسط آقای دکترمیرافضل امتحان osce دستیاران گروه طب اورژانس باحضور17دستیارواساتیدگروه طب اورژانس درتاریخ 3/12/93در18ایستگاه به صورت چرخشی امتحان osce دستیاران گروه طب اورژانس باحضور18د

 مدیر سیستم
  برگزاری امتحان آسکی اینترن های گروه جراحی
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1393/12/05

تصاویر مربوط به این آزمون درعکس خبر قابل رویت می باشد.

 مدیر سیستم
  برنامه های مرکزمهارتهای بالینی دربهمن 93
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1393/11/12

کارگاه احیاجهت کارورزان طب اورژانس توسط آقای دکترمیرافضل باشرکت 8کارورزدرتاریخ1/11/93 کارگاه اقدامات پیشرفته احیادرتروماجهت دستیاران طب اورژانس باشرکت 35دستیارتوسط اساتیدطب اورژانس درتاریخ12/11/93به مدت5ساعت گارگاه احیا جهت پزشکان وپرسنل بیمارستان شفاتوسط آقای دکتر شریف درتاریخ 16/11/93 امتحان د

 مدیر سیستم
  برگزاری کارگاه احیا
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1393/10/20

گروه طب اورژانس هرماه برای بالا بردن سطح مهارتهای احیاقلبی ریوی برای کارورزان درمرکزمهارتهاکارگاه احیابرگزارمی نمایدکه دربیشترموارداین کارگاهها توسط جناب قای دکترمیرافضل تدریس می گرددوشامل احیامقدماتی وپیشرفته می باشد

 مدیر سیستم
  جلسه معاونت محترم آموزشی ومدیرمحترم مرکزتوسعهدرمرکزمهارتها
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1393/10/20

دراین جلسه ضمن بحث وتبادل نظردرموردامتحان جامع فارغ التحصیلان رشته پزشکی که درزمینه مهارتهای بالینی برگزارمی گرددوطبق مصوبه بوردپزشکی عمومی بایستی درموردفارغ التحصیلان ازسال 1395اجراگردد،مقررشدبرای بالابردن کیفیت مولاژهای مرکزمهارتها وهمچنین امکانات این مرکزبرای اعتباربخشی مرکزمهارتهاباحضورنمایندگ

 مدیر سیستم
  برنامه های جدیدمرکز مهارتهای بالینی درآذرماه 93
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1393/09/15

1- احیائ قلبی ریوی جهت گروه مامایی توسط سرکارخانم دکتر حاجی پور درتاریخ های 15/9/93 و19/9/93 و23/9/93و3/10/96 2- امتحان osce دانشجویان گروه کودکان درتاریخ 26/9/93 3- امتحان سمیولوژی 2 درتاریخ 24/9/93

 مدیر سیستم
  برگزاری کارگاه احیا
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1393/08/26

به نام خدا به منظور ارتقائ دانش احیائ قلبی ریوی اینترنهای طب اورژانس هر ماه کارگاهی به همین منظور درمرکزمهارتهای بالینی توسط اتندینگ محترم گروه طب اورژانس برگزار می گردد.این کارگاه در آبان ماه توسط آقای دکتر میرافضل باحضور10اینترن برگزارگردید

 مدیر سیستم
  برگزاری کارگاه احیا برای رزیدنت های طب سنتی
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1393/08/03

درتاریخ دوشنبه 93/8/5 به منظورآشنایی رزیدنت های طب اورژانس با مهارتهای احیا کارگاه احیائ قلبی ریوی توسط آقای دکترمیرافضل درمرکزمهارتهای بالینی برگزار می گردد.تعدادرزیدنتهای مربوطه 8نفرومدت زمان کارگاه 4ساعت می باشد .

1 2