دوشنبه ١٣٩٧/٩/٢٦    EN
  اعضای مرکز 
   دکتر خدیجه حسامی

مسئول مرکز مهارت های بالینی
   
   
                                      مهدیه ابراهیمی

کارشناس مرکز مهارت های بالینی