دوشنبه ١٣٩٧/٩/٢٦    EN
 کرمان،بلوار جمهوری اسلامی،بعد از چهار راه فرهنگیان،جنب دانشکده فنی و مهندسی
 

034-32110744

32110744 -034

 

csc@kmu.ac.ir