سه شنبه ١٣٩٧/٨/٢٢    EN

فضای داخلی:

ساختمان مرکز مهارت های بالینی مساحتی بالغ بر   متر مربع
 
که شامل 12 اتاق ودو سالن کنفرانس(بصورت مشترک با دفتر آموزش
 
مداوم جامعه پزشکی) میباشد که با توجه به نیازها واهداف
 
مرکز طراحی آن به شرح ذیل میباشد :
 

- یک کارگاه مهارتهای اطفال و نوزادان

-  یک کارگاه مهارتهای احیا قلبی وریوی

- یک کارگاه مهارتهای کار گروهی

- دوکارگاه مهارتهای داخلی 

- یک کارگاه مهارتهای بهداشتی 

- دوکارگاه مهارتهای جراحی

- یک کارگاه مهارتهای چشم و گوش و حلق و بینی

- یک کارگاه مهارتهای زنان وزایمان

- دو اتاق جهت پرسنل مرکز

- آبدارخانه

- سالن کنفرانس شماره1 با گنجایش 150 نفر وامکان استفاده از
 
تجهیزات سمعی وبصری


-  سالن کنفرانس شماره2 با گنجایش 35  نفر با داشتن میز
 
کنفرانس
u شکل

  همچنین این واحد برگزاری امتحانات به روش osceرا با
 
امکان برگزاری در  12 ایستگاه  بر عهده دارد.