دوشنبه ١٣٩٧/٩/٢٦    EN
 مدیر سیستم
  محل برگزاری کلاسهای مهارتها
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1393/07/29
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

محل برگزاری تمام کلاسها درمرکزمهارتهای بالینی واقع در بولوارجمهوری اسلامی جنب دانشکده فنی می باشد.ضمناکلاسهای کارورزی دراتاق عمل بیمارستان باهنرزیرنظرمربی مربوطه برگزار می گردد


محل برگزاری

عناوین کلاس

کلاس احیا مرکزمهارتهای بالینی

مقدماتی وپیشرفته cpr

کلاس جراحی 1مرکزمهارتهای بالینی

تکنیکهای جراحی

کلاس داخلی 1 مرکزمهارتهای بالینی

تکنیکهای داخلی

کلاس جراحی 2 مرکزمهارتهای بالینی

تزریقات ورگ گیری

کلاس داخلی  2 مرکزمهارتهای بالینی

lp

اتاق عمل بیمارستان باهنر

کارورزی اتاق عمل وتزریقات