دوشنبه ١٣٩٧/٩/٢٦    EN
 مدیر سیستم
  برنامه های مرکزمهارتهای بالینی دربهمن 93
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1393/11/12
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

کارگاه احیاجهت کارورزان طب اورژانس توسط آقای دکترمیرافضل باشرکت 8کارورزدرتاریخ1/11/93


کارگاه اقدامات پیشرفته احیادرتروماجهت دستیاران طب اورژانس باشرکت 35دستیارتوسط اساتیدطب اورژانس درتاریخ12/11/93به مدت5ساعت


گارگاه احیا جهت پزشکان وپرسنل بیمارستان شفاتوسط آقای دکتر شریف درتاریخ 16/11/93


امتحان دستیاران گروه کودکان درتاریخ 28/11/93

امتحان دستیاران گروه ارتوپدی درتاریخ 30/11/93نحوه برگزاری وتعدادشرکت کنندگان متعاقبا اعلام می گردد